HOME> SZYBOWNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Szybowiec do?wiadczalny w uk?adzie lataj?cego skrzyd?a Bekas-N zosta? zbudowany w USA przez Witolda Kasprzyka. Stanowi? dalszy rozwój szybowców do?wiadczalnych BKB-1 i BKB-1A. Prace nad t? konstrukcj? Kasprzyk rozpocz?? w 1965 r. Szybowiec by? wi?kszy od szybowców BKB, posiada? zwi?kszone wyd?u?enie do 15 oraz dodano hamulce aerodynamiczne, rozchylane w tylnej cz??ci kad?uba. Pierwsze loty szybowiec wykona? 12 kwietnia 1968 roku w USA. Próby w locie wykaza?y, ?e szybowiec jest sterowny i stateczny statycznie, niezale?nie od pr?dko?ci lotu.


W 2010 roku szybowiec zosta? sprowadzony do Polski. Jego dysponentem zosta? dr Józef Grzybowski, wyk?adowca z Politechniki Rzeszowskiej. Elementy konstrukcji p?atowca by?y w dobrym stanie. Szybowiec mia? zosta? odbudowany w lotniczych zak?adach remontowych w Kro?nie.


17 listopada 2013 roku podczas lotu testowego na lotnisku w Turbi, z niewyja?nionych przyczyn w trakcie holowania za samolotem, szybowiec run?? na ziemi?, pilot zgin??.


W filmie wykorzystano materia?y archiwalne ze zbiorów Stanis?awa B?asiaka.


flyingtv.pl


 

UTC 01:55
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009