HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

W 1931 roku Stanis?aw Wigura wykona? wst?pny projekt samolotu szkolnego RWD-8 przeznaczonego dla lotnictwa wojskowego i aeroklubów. Warunki ustalone przez wojsko wymaga?y, aby samolot mia? sk?adane skrzyd?a. W 1932 r. Stanis?aw Wigura, Stanis??w Rogalski i Jerzy Drzewiecki opracowali projekt konstrukcyjny samolotu. Jesieni? 1932 r. Warsztaty Sekcji Lotniczej Ko?a Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej przyst?pi?y do budowy 2 prototypów. Najprawdopodobniej w grudniu 1932 r. (wg innych ?róde? na pocz?tku 1933 r.) zosta? oblatany pierwszy prototyp RWD-8. Równocze?nie z budow? dwóch prototypów uruchomiono produkcje 5 samolotów serii informacyjnej. II wojny ?wiatowej nie przetrwa? ?aden egzemplarz.


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Fundacja Fligry zamierzaj? zbudowa? dwie repliki tego pi?knego samolotu. Wspieraj ich budow?!


In 1931, Stanis?aw Wigura has initially designed atraining aircraft RWD-8 used by air forces and flying clubs. Conditions set bythe military required that the plane has folded wings. In 1932, Stanis?awWigura, Stanis?aw Rogalski and Jerzy Drzewiecki worked out a constructionaldesign of aircraft. In the fall of 1932, Warsztaty Sekcji Lotniczej Ko?aMechaników Studentów Politechniki Warszawskiej [Aviation section workshop ofstudents mechanics from the Technical University of Warsaw] started theconstruction of 2 prototypes. Most probably in December 1932 (according toother source at the beginning of 1933), the first aircraft RWD-8 was flytested. Together with the production o two prototypes, production of 5informative series aircraft was started. Any of the aircraft survived the II World War.


The Museum of Polish Aviation in Cracow and FligryFoundation want to build two replicas of this important for Polish aviationaircraft. Support this construction!


flyingtv.pl


 

UTC 01:56
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009